Ako riešiť osobnostné strety v práci

Ako riešiť osobnostné strety v práci

V minulom článku sme si vysvetlili, ako predchádzať konfliktom na pracovisku, ale aj to, že úplne zabrániť konfliktom sa nedá. A že existujú konflikty, ktoré sú vlastne užitočné a môžu nás posúvať vpred. Dnes sa budeme hlbšie venovať takým konfliktom, ktoré sú naozaj zbytočné, priblížime si príčiny, pre ktoré vznikajú a praktické cvičenie, ako takýmto konfliktom predchádzať.

   Osobnostné strety

Každý z nás má neopakovateľnú, jedinečnú osobnosť a cez ňu filtruje väčšinu udalostí a ľudí, s ktorými sa dostáva do kontaktu. V práci je navyše tento kontakt pod tlakom povinností, ktoré určujú každému jeho miesto a kladú nároky na jeho výkon. Osobnosti jednotlivých zamestnancov sa pritom neustále prelínajú a stretávajú a veľmi často sa stane, že nespĺňajú vzájomné predstavy, ktoré o sebe majú. Následkom sú osobnostné strety, ktoré vyúsťujú do zbytočných konfliktov. Ich základ je v emóciách, naučených vzorcoch správania a predstavách (i predsudkoch), ktoré má každý z nás v sebe hlboko zakorenené.

   Konflikty založené na predpokladoch

Osobnostné strety vychádzajú z toho, že vnímame motívy ostatných tak, akoby boli naše vlastné, resp. že prisudzujeme ostatným určité vlastnosti a motívy ich konania na základe našich vlastných záverov a úsudkov. Podliehame svojim predstavám a predpokladom, namiesto toho, aby sme si všímali fakty a podľa nich sa zariadili.

Ako príklad si vezmime štandardnú situáciu na pracovisku, keď pracovník mešká s príchodom do práce, čo samozrejme neprijíma pozitívne jeho vedúci. Predstavme si verzie tejto udalosti z pohľadu oboch zúčastnených:

Vedúci: Zase mešká. To je už tretí krát tento týždeň. Nerešpektuje ma, je nespoľahlivý, lenivý, nezodpovedný.

Pracovník: Zase meškám. To preto, že som včera zase dlho pracoval. Očakávam pochopenie a uznanie, ale šéf sa ku mne aj tak chová zle. To preto, že ma nemá rád rovnako ako ostatných, je nespravodlivý a neobjektívny.

V osobnostných stretoch automaticky ospravedlňujeme svoje správanie a v konflikte sa považujeme za obeť. Druhej strane sme pripravení ihneď prisúdiť samé zlé vlastnosti a tým v sebe pestujeme negatívne pocity voči nej.

Ďalším  typickým príkladom je situácia na úrade – nejaký pán kričí na úradníka. Väčšinou nemáme ďaleko k okamžitému odsúdeniu: pán sa nevie chovať, má hrozné spôsoby, prečo sa tak rozčuľuje, k čomu je to dobré…..  Pamätáte si však situáciu, kedy ste vy zvýšili hlas na úradníka? Aké ste mali na to dôvody? Už ste tam boli tri razy, úrad opakovane robil tú istú chybu, veci sa nechceli ani po dlhej dobe pohnúť dopredu, cítili ste hnev, frustráciu, únavu ….

Je veľký rozdiel medzi tým, ako vnímame svoje vlastné správanie a správanie ostatných. Radi sa staviame do role sudcov, pričom často nepoznáme ani jediný fakt danej situácie. Pravda sa pritom nachádza vždy niekde medzi správaním danej osoby a skutočnými faktami.

   Naučte sa osobnostné strety riešiť – cvičenie

Uvedené príklady slúžia na to, aby sme si uvedomili, že každá situácia má (minimálne) dve strany. Aby ste mohli z tohto poznania vyťažiť čo najviac, existuje jednoduché cvičenie, ktoré keď si osvojíte, pomôže vám vyhnúť sa neobjektívnym súdom a oddeliť svoje predstavy od skutočnosti:

Predstavte si konflikt, ktorý v súčasnosti s niekým máte. Vezmite si papier a ceruzkou ho rozdeľte na dva stĺpce. Do ľavého si zapíšte všetko, čo o druhej osobe „viete“ a predstavujete si – všetky pocity, myšlienky, závery, ktoré ste si o nej vytvorili. Do pravého stĺpca si potom poznamenajte výlučne fakty, ktoré poznáte. Teda veci, ktoré sú viditeľné, objektívne, jednoducho skutočné informácie. Ľavému stĺpcu môžete hovoriť „príbeh“ a pravému „skutočnosť“. Aby ste vedeli správne oddeliť príbeh a skutočnosť, majte na pamäti tento príklad: „Obloha je modrá“ je skutočnosť. „Nebo má krásnu farbu“ je príbeh!

Keď sa teraz pozriete na svoj zoznam, pravdepodobne si uvedomíte, že váš príbeh, teda ľavá strana zoznamu, je vaša predstava, teda  naozaj len „príbeh“, ktorý si o danej osobe utvárate a ako taký nevychádza zo všetkých známych faktov. Že je tam veľa predpokladov a vašich vlastných vysvetlení toho, prečo sa daná osoba správa tak, ako sa správa. To vám pomôže upokojiť negatívne emócie, ktoré voči osobe cítite a vnímať celú situáciu s chladnejšou hlavou. Potom sa sústreďte na druhý stĺpec a s mysľou, ktorá je už oslobodená od predpokladov a domnienok, vyhodnoťte, prečo dochádza ku konfliktu a aké dôvody k nim druhá osoba asi má.

Týmto cvičením sa dokážete ku konfliktu postaviť a viesť takú konverzáciu, v ktorej bude menej obviňovania a predpojatosti a viac objektivity a aktívneho počúvania. Časom sa naučíte oddeľovať tieto veci automaticky a nebudete k tomu potrebovať papier. Získate odstup, ale hlavne sa naučíte, ako pri osobnostných stretoch postupovať:

1.Pri hroziacom konflikte nebudete reagovat hneď. Získate čas, upokojíte emócie. Často sa stáva, že v tomto momente druhá strana konflikt vzdá práve preto, že sa nedostaví očakávaná (prehnaná) reakcia.

2. Keďže nezaútočíte hneď z podnetu vlastných negatívnych emócií, otvoríte sa diskusii, budete  ochotní počúvať a pozrieť sa na situáciu z druhej strany.

3. Začnete selektovať fakty a tým sa dopracujete k príčine konfliktu. Akonáhle začnete riešiť príčinu, prestanete riešiť „osobnosť“ vášho kolegu.

S uvedeným postupom sa zo zbytočného osobnostného stretu stane buď konštruktívne riešenie konfliktu alebo ku konflitku vôbec nedôjde.

   Cieľom je nájsť príčinu

Čo konkrétne riešite vy a čo vlastne rieši ten druhý – to je základný bod, ku ktorému sa potrebujete dopracovať. Len tak sa vyhnete neadekvátnemu obviňovaniu a emočným výbuchom, ktoré tak často osobnostné strety v práci sprevádzajú. Akonáhle si osvojíte spôsob, ako v konflikte nájsť a riešiť skutočný problém, vo vašej práci bude osobnostných stretov a tým aj zbytočných konfliktov, oveľa menej.

O konfliktoch sa veľmi dobre rozpráva, ťažšie je to už s praxou. Príďte si precvičiť pár techník a postupov na našeškolenia a uvidíte, ako ľahko sa vám podarí zbytočným konfliktom na pracovisku predchádzať.

Svetom efektívneho vzdelávania zamestnancov vás sprevádza

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

0