Prečo vašim pracovníkom nestačí video-online kurz

20. augusta 2019

Prečo vašim pracovníkom nestačí video-online kurz

Poďme sa dnes pozrieť na to, aký druh školenia by ste mali vybrať pre svojich zamestnancov v závislosti od jeho obsahu. Pretože aj to je spôsob ako zefektívniť celý školiaci proces – vedieť, v ktorej problematike stačí investovať do jednoduchého, ale sofistikovaného online kurzu, ktorý formou  názorných videí naučí vašich ľudí všetko čo potrebujú, a naopak, kedy je nutné pridať aj interaktívnu časť, bez ktorej  by bol kurz len množstvom v praxi nevyužiteľných informácií.

   Zjednodušte si osvojenie hard skills

V zamestnaní sa každý stretáva s nutnosťou ovládnuť dve základné roviny práce. Tou prvou je technická rovina  – zvládať systém, progamy, pracovné postupy. Druhú rovinu tvorí už skutočné jadro pracovného výkonu, závislé od osobitných zručností, schopností a pod.

V prvej rovine je výhodné využiť v zaškoľovacom systéme hlavne video-kurzy, pretože sú vynikajúce na osvojenie si tzv. hard skills – teda zručností, pri ktorých ide o prakticky nemenné ovládanie určitého programu alebo procesu spresne stanovenými krokmi. Je výborný napríklad na zvládnutie práce s excelom alebo s grafickým programom, naučenie sa ako viesť evidenciu dochádzky, ako správne zálohovať dáta a pod.

Video kurz zostáva vždy po ruke, pracovník si ho teda môže kedykoľvek prehrať buď celý alebo jeho časť, až kým si ho dostatočne neosvojí. Ide viac-menej o šablóny s návodmi na získanie zručností, ktoré sa každý zamestnanec môže naučiť sám vďaka podrobným, názorným ukážkam.

   Na soft skills šablóny nestačia

Soft skills je však už iná kategória zručností a ich výsledok nie je pevne stanovený tak, ako u hard skills. Naopak, je rôznorodý, a to najmä cestou, ktorou je možné k výsledku dospieť. Tieto zručnosti sú preto „mäkké“, pretože vyžadujú umenie jemných nuansí, neustáleho prispôsobovania sa, manévrovania a pohotovosti v rôznorodých, často neočakávaných situáciách. Zvyšujú zručnosti súvisiace s odbornými a osobnostnými schopnosťami jednotlivca.

Takisto ako u hard skills môže ísť o proces, ktorý má v sebe určitú základnú šablónu – teoretickú časť týkajúcu sa všeobecných techník a postupov, ktoré takisto môžu byť odprezentované video-kurzom. Avšak kým u hard skills, kde pri dodržaní naučeného postupu vždy získate správny výsledok (excelovská tabuľka so správnym výpočtom, graf, štatistické údaje, vyplnená dochádzka pre všetkých pracovníkov a pod.), u soft skills je možné rovnakým postupom v každej situácii dosiahnuť iného výsledku a z každého kroku sa môže odvíjať úplne iný prístup k riešeniu.

   Príklad – konflikty na pracovisku

Ako príklad si vezmime školenie na zvládnutie riešenia konfliktov na pracovisku. Ide o školenie spadajúce do oblasti soft skills a jeho prvou časťou je interaktívny e-learning, pri ktorom majú pracovníci nielen možnosť formou videí vidieť praktické situácie a dialógy, ktorými je možné konflikty riešiť, ale sami môžu do prezentácie zasiahnuť a rozhodnúť, aké riešenie situácie im dáva zmysel. Na odprezentovaných dialógoch sami určujú, čo považujú za správne a čo nie a výberom vhodnej reakcie vidia jej dopad na celú situáciu. Získajú tak základný prehľad o tom, ktoré postupy by v kontexte danej situácie nefungovali a ktoré naopak áno.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že absolvovať takýto e-learning pre zvládanie konfliktov stačí, nie je to tak. Schopnosť udržať si na pracovisku pozitívnu atmosféru a bezkonfliktné prostredie (resp. prostredie, kde riešime konflikty konštruktívne) vyžaduje viac ako len naučiť sa reagovať v jednej-dvoch situáciách.  Vyžaduje to cvik, vnímanie informácií v širších súvislostiach a vedieť sa prispôsobiť neustále sa meniacim nárokom pracovného prostredia. Preto na tomto mieste nastupuje prezenčný tréning s lektorom, ktorého konštruktívna a individuálna spätná väzba tvorí nevyhnutnú nadstavbou na základy získané z e-learninguUmožní pochopiť vznik a riešenie týchto konfliktných situácií do hĺbky, lepšie si zapamätať, aký postoj pre rôzne situácie zvoliť a ako sa vyvarovať chýb.

   Vyberte si správne

Hard skills vás naučí každá svedomito pripravená prezentácia a osvojíte si potrebný program, či pracovný postup svojpomocne, formou video-návodov. Soft skills je už ťažší oriešok, dá sa však hravo rozlúsknuť, ak mu prispôsobíte formu školenia. Jeho základom je interaktívny e-learning spolu s tréningom (takzvaný blended learning) skúseného lektora, vďaka ktorému sa zlepší schopnosť vzájomného pochopenia a komunikácie v každej oblasti medziľudských vzťahov – či už je to riešenia konfliktov, podávanie spätnej väzby alebo efekívne riadenie ľudí.

Verím, že sme sa opäť posunuli o krok bližšie k správnemu zaškoleniu vašich zamestnancov a ujasnili si, že nielen od obsahu, ale aj od vhodnej formy závisí úspešnosť firemného vzdelávania.

Svetom efektívneho vzdelávania zamestnancov vás sprevádza

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

Pozrite sa aj na to, ako konkrétne funguje elevatin™ Blended Learning a čo naň hovoria jeho absolventi.

0