Súhlas so sprístupnením elektronického obsahu

Súhlas so sprístupnením elektronického obsahu

 Kupujúci (podľa zadaných údajov v objednávke): ……………………………………………………….

 

zaškrtnutím checkboxu udeľuje predávajúcemu:

elevatin, s.r.o., Saratovská 2137/3, 841 02 Bratislava, IČO 52 114 678

výslovný súhlas so sprístupnením elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poučenie: udelením súhlasu so sprístupnením elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Dátum (podľa dátumu objednávky): ……………………

 

Znenie obchodných podmienok nájdete tu.

0