Prečo je Blended Learning riešením práve pre vašu firmu

09. mája 2019

Prečo je blended learning riešením práve pre vašu firmu

V minulom článku sme si bližšie objasnili pojem Blended Learning a dnes sa pozrieme na to, prečo je vhodný práve pre vašu spoločnosť. Ako už viete, Blended Learning je v súčasnosti najdokonalejšiou metódou vzdelávania, ktorá vychádza z výhod on-line vzdelávania a klasického školenia.

   Ako školiť bez strát?

Proces zaškoľovania pracovníkov by nemusel nikto špeciálne riešiť, keby išlo o oblasť, ktorá sa dá zvládnuť popri pracovných povinnostiach a nie je pri nej nutné žiadne odborné vedenie. Skutočnosť je však iná. Každé školenie určitým spôsobom preruší pracovný proces a zmeškané povinnosti je potrebné doháňať alebo si zabezpečiť plnohodnotné zastúpenie. Pre mnohé spoločnosti je ťažké poslať svojich ľudí na 1-2 dni trvajúce školenie, aj keď chcú zamestnancom umožniť kvalitné vzdelávanie pod vedením skúseného lektora.

Pred týmto problémom stoja jednak malé firmy,  ktoré nemajú možnosť vzájomného zastúpenia pracovníkov, ale aj veľké spoločnosti, v ktorých sa síce zamestnanci navzájom vystriedať môžu, ale tým pádom sa čas vzdelávania predlžuje, čo má za následok zvyšovanie nákladov.

Možno aj vaša spoločnosť túto situáciu často rieši – záleží vám na tom, aby školenie znamenalo pre vašu spoločnosť kvalitný posun vpred a výrazné zlepšenie pracovných výsledkov, a naopak – aby negatívne dôsledky, akými sú hlavne zdržanie alebo aj úplné zastavenie pracovnej činnosti, boli čo najmenšie. Riešením môže byť Blended Learning.

   Blended Learning – školenie ušité na mieru

Aby bolo možné proces školenie skrátiť bez ujmy na jeho kvalite a bez výrazného zásahu do pracovného procesu, je vďaka Blended Learningu rozdelený na dve časti. Prvou časťou je dôkladne pripravený e-learning, ktorý prehľadne prevedie zamestnancov teoretickou prípravou. Vďaka nej si osvoja kľúčové princípy z témy a konkrétne techniky, ktoré budú využívať. Napríklad v téme „Spätná väzba“ im e-learning na reálnych scenároch a dialógoch ukáže, čo pri spätnej väzbe robiť, čo využívať a čomu sa, naopak, vyhnúť. Zatiaľ však majú len poznatky, nie zručnosť. Tú získajú v praktickej časti s lektorom.

Vďaka e-learningu sa dokáže na vzdelávaní ušetriť enormné množstvo času. Zamestnanec ho nemusí celý  absolvovať naraz, ale naplánuje si ho sám. Môže si ho rozdeliť na časti podľa toho, ako mu to dovolia pracovné povinnosti a preto nepotrebuje zástup za čas, ktorý nevenuje práci. Zvolí si  vlastné tempo a už vopred, v pokoji, si vie pripraviť dotazy, týkajúce sa nejasností a očakávaných problémov v praxi. To mu dáva sebaistotu, že sa môže v procese angažovať svojím vlastným spôsobom a vlastne aj predurčiť, ako bude ďalšie školenie vyzerať. Nie je len pasívnymi prijímačom informácií, ale aktívnym riešiteľom, ktorý s materiálom skutočne pracuje.

Až následne nastupuje klasické školenie s lektorom, ktoré je vďaka e-learningu výrazne kratšie (v závislosti od témy môže byť kratšie aj o polovicu). Lektor venuje svoju pozornosť už len procesu učenia a nie procesu vyučovania – nemusí prednášať teóriu, učí osvojiť si získané poznatky do hĺbky tak, aby boli ihneď použiteľné v praxi. Zabezpečí, aby si účastníci doslova nacvičili reálne situácie a odstránili prípadné chyby vďaka okamžitej spätnej väzbe.

Súčasný brainstorming a skupinová diskusia pod jeho vedením odhalia každý ďalší potenciálny problém a reálny nácvik dostane z ľudí to najlepšie. Tým, že zamestnanci sú pripravení teoreticky,  je táto časť nesmierne produktívna a to napriek kratšiemu časovému úseku.

   Spojte Blended Learning s Job Aid

Ak si vezmeme, že e-learningy zaberú cca 30 – 50% školenia, počas ktorého nemusí žiadny zamestnanec chýbať v práci, reálne školenie s lektorom zaberie len zvyšok času. A ak to zamestnávateľ pracovníkom umožní, môžu sa vďaka Job Aid v budúcnosti kedykoľvek vrátiť  k prezentovaným postupom a pripomenúť si dôležité informácie zo školenia. Tým je opäť zabezpečená oveľa vyššia retencia získaných poznatkov pri ich reálnom využívaní bez toho, aby výrazne zasiahli do plynulého chodu firmy.

Ak chcete ľudí vo vašej spoločnosti preškoliť finančne a časovo efektívne, Blended Learning je jedným z najlepších riešení.

Svetom efektívneho vzdelávania zamestnancov vás sprevádza

simi

Simona Socratousová

Soft Skills Trainer & Learning Consultant

  

Pozrite sa aj na to, ako konkrétne funguje elevatin™ Blended Learning a čo naň hovoria jeho absolventi.

0